step1

 

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 นางวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เปิดเผยสถิติผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ สนอ. ได้รวบรวมไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 พฤศจิกายน 2557 พบว่า 10 อันดับโรคที่คนกรุงเทพมหานครป่วยมากที่สุด คือ

1. โรคอุจจาระร่วง จำนวน 35,837 ราย

2. โรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 18,428 ราย

3. โรคตาแดง จำนวน 9,390 ราย

4. โรคมือ เท้า ปาก จำนวน 8,075 ราย

5. โรคปอดอักเสบ จำนวน 7,164 ราย

6. โรคสุกใส จำนวน 5,064 ราย

7. โรคไข้เลือดออก จำนวน 4,238 ราย

8. อาหารเป็นพิษ จำนวน 2,845 ราย

9. โรคบิด จำนวน 296 ราย

10. คางทูม จำนวน 110 ราย

ทั้งนี้  ผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่เพื่อติดตามเก็บข้อมูลหาสาเหตุของอาการป่วยดังกล่าวแล้ว เพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมให้ความรู้กับประชาชนต่อไป ขณะเดียวกันก็ได้เตือนให้ประชาชนที่มีภูมิต้านทานไม่ดี โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ให้ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ อาจป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้

 

ที่มา :  .kapook.com

Comments