ไว้ทุกข์  ธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวพุทธยืดถือและทำตาม

 

        ด้วยตอนนี้สำนักพระราชวังได้ประกาศไว้ทุกข์ให้กับ สมเด็จพระสังฆราช สิ้นพระชมน์ เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ที่ผ่านมา เป็นเวลา 30 วัน วันนี้ Horoworld.com จึงนำประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับ การไว้ทุกข์  มาฝากเพื่อเป็นเกล็ดความรู้เล้กๆน้อกับเพื่อนกันค่ะ

        ไว้ทุกข์ ธรรมเนียมที่ชาวพุทธยืดถือปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ มักจะกระทำให้กับผู้ใหญ่ หรือ คนที่เครารพศรัทธาได้เสียชีวิตลง การไว้ทุกข์ หรือ การเข้าทุกข์ของคนไทยโบราณนั้น นิยมแต่งกายด้วยชุดขาวล้วนเป็นการไว้ทุกข์แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ รวมไปถึงเจ้านายด้วย การไว้ทุกข์ด้วยชุดขาวของมแบบราชสำนักนี้บางครั้งใช้เรียกว่า เข้าทุกข์ใหญ่ ถือเป็นการไว้ทุกข์เต็นยศ แล้ว จึงไม่ต้องใส่แขนทุกข์หรือปลอกแขนดำอีก

        ต่างจากการแต่งเครื่องแบบหรือที่เรียกว่ายูนิฟอร์ม ซึ่งถือเป็นเครื่องแต่งกายปกติ ยังไม่ได้ไว้ทุกข์ จึงต้องใส่แขนทุกข์ดำด้วย ประเพณีการแต่งกายชุดขาวไว้ทุกข์หรือการเข้าทุกข์ใหญ่นี้ เป็นประเพณีที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้ว ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้ปฏิบัติต่อเนื่อง จนเมื่ออิทธิพลการแต่งกายของตะวันตกในการแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์แพร่หลายเข้ามาในราวรัชกาลที่8 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายไว้ทุกข์จากชุดขาวไปเป็นชุดดำ

        การที่ชุดเสื้อผ้าของข้าในพระองค์ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน แต่งกายด้วยชุดขาวตามแบบโบราณนั้น สืบเนื่องมาจากความพยายามที่จะฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของไทยไว้มิให้สูญไป เนื่องจากการพระเมรุกลางเมืองนั้นเป็นการใหญ่ มิได้มีขึ้นบ่อยนัก

        ดังนั้นการรักษาประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพระเมรุกลางเมือง จึงจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์เอาไว้ทุกครั้งที่จะมีโอกาส จากการตรวจสอบหลักฐานจากภาพถ่ายงานพระเมรุของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร อันเป็นหลักฐานที่ใช้ได้ใกล้เคียงที่สุดในเรื่องของพระราชอิสริยยศที่ใกล้เคียงกันกับสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ และถือได้ว่าเกือบจะเป็นงานพระเมรุสุดท้ายที่ยังมีการเข้าทุกข์ใหญ่หรือแต่งขาวถวาย ในการไว้ทุกข์ ทำให้ทราบและเข้าใจได้อย่างชัดเจนถึงประเพณีการแต่งกายด้วยชุดขาวในการไว้ทุกข์เป็นอย่างดียิ่ง

        แต่สำหรับคนธรรมดาสามัญสามารถแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือดำที่เป็นรูปแบบสุภาพ ก็สามารถเป็นการไว้ทุกข์เช่นกันและที่สำคัญจิตใจต้องผ่องใสสำรวมระลึกถึงคนที่เราไว้ทุกข์ให้ ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หรือศรัทธา การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของเหล่าข้าในพระองค์หรือคนทั่วไปที่พร้อมใจกันใส่ชุดขาวดำไว้ทุกข์ถวายหรือเข้าทุกข์ใหญ่นี้นั้นจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อันเป็นคุณลักษณะของที่ดีงามของผู้เจริญ

        และเนื่องด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้สิ้นพระชนม์ลงแล้ว

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความเศร้าสลดพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก จาก 15 วัน เป็น 30 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ต.ค.56 ถึง วันเสาร์ที่ 23 พ.ย.56 และโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระศพไว้ ณ พระตำหนักเพชร วัดบวรฯ และถวายพระเกียรติยศตามราชประเพณีทุกประการ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:  horoworld.com

Comments