bkkclub001

ปวดหลัง โรคเล็ก ๆ ที่หลาย ๆ คนมองข้าม (Woman’s Story)

สำหรับ สาเหตุของอาการปวดหลังนั้นเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกสันหลัง, ความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบ ๆ ข้อต่อกระดูกสันหลัง และความผิดปกติของระบบประสาท รวมถึงอิริยาบถที่ผิดสุขลักษณะ โดย ผลของอาการปวดหลังนั้นอาจส่งผลให้เกิดหมอนรองกระดูกผิดสมดุล หรือหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้ ทำให้การเคลื่อนไหว และข้อต่อต่าง ๆ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธี การแก้ไขอาการปวดหลังนั้น สามารถใช้ยาหรือไม่ใช้ยาควบคู่ไปกับวิธีรักษาฟื้นฟูก็ได้ เพื่อผลทางการรักษาที่ดีกว่านั้น ควรจัดปรับสมดุลโครงสร้าง ทำกายภาพบำบัด ออกกำลังกาย หรือใช้อุปกรณ์พยุงหลัง การฝังเข็ม การนวดคลายกล้ามเนื้อเพื่อบำบัด

นอกจากนั้น ยังรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่เสียงต่อการเกิดอาการปวด หลัง เช่น การนอน การนั่ง การยืน และการเดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หลายชั่วโมงติดต่อกัน ท่านั่งก็อาจจะไม่ถูกหลักเท่าที่ควร

ดัง นั้นทางที่ดีที่สุดควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถ ลุกขึ้นเดินเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายจากโต๊ะทำงานบ้าง ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดหลัง

 

ที่มา : Kapook.com

Comments